english
slovenian
Zalai Borásznők
Bemutatkozás
Zalai borvidék
Szőlők - borok
Projektbemutatása
A nő a tudás nő a piac című projekt bemutatása
Zalaszentgróti workshop
Zalakarosi workshop
Letenyei workshop
Képzési anyagok
Szakmai tanulmányút Szlovéniába
Borturisztikai konferencia Szentgyörgyvárot
Hasznos információk
ANIMA
A honlapfejlesztés a Szlovénia - Magyarország- Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006-os támogatási konstrukciója által megvalósított SLO-HU-CRO/065/HU számú és "Borászok piaci esélyeinek növelése" című projekt keretében valósult meg.

Oldalletöltés: 1111673
A nő a tudás nő a piac című projekt bemutatása

A nő a tudás nő a piac című projekt bemutatása


A projekt célja


A projekt célja a magyar-szlovén határ menti gazdaság fejlesztése a borhoz kapcsolódó vállalkozá-sokban tevékenykedők elsősorban a nők, női borászok versenyképes-ségének és piaci helyzetének növelése volt.
Egy olyan közös gazdasági térség létrehozása, ahol az idegenforgalomban te-vékenykedő gazdálkodók - kiemelten a nők - teret kapnak szellemi és gya-korlati kapacitásuk bőví-tésére, értékeik és hasz-nosságuk határon átívelő bemutatására, érdekeik képviseletére. Női bortu-risztikai integrációs kezde-ményezések fenntartása, új üzleti utak keresése a kialakított információs hálózatok bővítésével, szakmai ismeret és tapasztalatanyag megszerzésével és átadásával képzés, workshop, vállalkozói helyzetfeltárás és tanulmányút keretében. Társadalmi és gazdasági elismertség és nyilvánosság növelése konferencia rendezésével és turisztikai marketingesz-közök alkalmazásával. A projekt eredményeit erősíti az Internetes bemutatkozá-si felület fejlesztése, elek-tronikus adathordozók, kö-zös partneri kiadványok elkészítése, terjesztése. Az infrastruktúra bővítésével a vállalkozások távoktatási és elektronikus információs há-lózatának feltételei terem-tődnek meg.

Zalakarosi workshop Zalakarosi workshop

A Zalai Borút Egyesület, mint közhasznú civil szervezet nyolc éves fennállása alatt szem előtt tartotta a borász vállalkozások szakmai ismeretségének és elismertségének javítását. Tagjaikkal és borászati szakmai szervezetekkel rendszeres kapcsolatban állnak, szükségleteiket és fejlesztési koncepcióikat beépítették tevékenységeik közé. Női borász vállalkozások jöttek létre a térségben és az egyesület aktív közreműködésével, próbálják bizonyítani versenyképességüket, hasznosságukat és életképességüket a piacon. Szakmai és tapasztalati kompetenciákkal, humán, intézményi erőforrásukkal és borturisztikai marketing tevékenységükkel a célcsoport előbbre jutását, erőforrásainak és kondícióinak fejlesztését segítjük elő. Megvalósított és folyamatban lévő projektek segítségével, együttműködési integrációs törekvéseinkkel ösztönözzük, borturisztikai fejlesztéseinkkel támogatjuk a Zalai Borvidék gazdálkodóit. Jelen pályázatunkkal a létrejött hálózatokat bővítjük, és piacorientált szemlélettel a határok nélküli piaci kondíciókat erősítjük.
Célcsoportok:
A magyar-szlovén határmentén tevékenykedő gazdálkodók, vállalkozások, érdekvédelmi és szakmai szervezetek munkatársai.
Célkitűzések:
A gazdálkodók versenyképességének növelése szakmai kompetencia és tapasztalat megszerzésével.
A vállalkozásokban tevékenykedők életszínvonalának növelése üzleti hálózatok bővítésével.
Hazai és határon átívelő együttműködések számának növelése és nyilvánosságának biztosítása
A vállalkozások piacrajutási esélyeinek növelése, közös marketingtevékenység végzésével
Kommunikációs hálózatok fejlesztése, Internet tartalmú adatbázisok feltételeinek megteremtésével és fejlesztésével.
A projekt határon átnyúló hatása:
A célcsoportok helyzete jelentősen javul mind szlovén, mind a hazai oldalon.
Termékeik piacrajutási csatornáinak bővülésével, ami által növekszik a bevételük, nő az életszínvonaluk.
Szakmai ismereteik és eladási technikájuk fejlesztésével humán erőforrás kapacitásuk mennyisége és minősége erősödik, miáltal a versenyképességük növekszik.
Üzleti és eladási csatornájuk bővül, további bilaterális együttműködések alakulhatnak ki.
Tapasztalatszerző tanulmányút és „best practise” látogatások, és workshopok eredményeképpen a szolgáltatások színvonala emelkedik.
Marketing eszközök fejlesztésével a célcsoport informáltsága és elismertsége növekszik.
Esélynövekedéssel a nők közötti integrációval, társadalmi helyzetüknek növelésével nemek közötti különbség csökken, a nők piaci részesedése szélesedik. - A közös borturisztikai kapacitás minőségi és mennyiségi fejlesztései hozzájárulnak a hosszútávon a munkahelyteremtés feltételeinek megalapozásához.

Workshop Zalakaroson

- A projekt jelentősen hozzájárul a borászattal és a hozzákapcsolódó idegenforgalmi tevékeny-séggel rendelkező csa-ládi- és kisvállalkozások határon átnyúló együtt-működési hálózatának fejlesztéséhez. Új üzleti lehetőségek alakulnak ki a közös rendezvények szervezésével és elek-tronikus adatbázis fej-lesztésével. A határ két oldalán növekszik az információk cseréje, a „best practise” hasznosí-tása, így az üzleti lehe-tőségek kihasználása is.
- Új utak feltárása és bevezetése válik lehetővé, amely a határon átnyúló gazdaságfejlesztési koncepciókat erősítik a szakmai tapasztalat átadása segítségével. A bevezetett gyakorlatokat a szlovén partner is hasznosítani tudja.
- Marketing eszközök segítségével a térségek vállalkozásai egységes formában lesznek bemutatva, ami a közös térség alapjait teremti meg.
- Tanulmányunkat felhasználásra eljuttatjuk szakmai szervezetekhez, tagjainkhoz, hogy az információkat fel lehessen használni borturisztikai fejlesztésekhez.
A projekt bemutatása megtekinthető a Nő a tudás nő a piac.ppt diasorozaton.

Easyweb